top of page

VANLIGA FRÅGOR

 • Varför blir krämen ibland grynig?
  Vi använder alltid exakt samma recept vid vår tillverkning. Huvudingrediensen, njurtalg, är en helt naturlig och oprocessad produkt. Den kan te sig lite olika i olika batchar och från olika djur. Det är faktorer vi inte kan påverka utan kemiska tillsatser. Tillsatser vill vi inte vill använda för att bevara talgens vårdande egenskaper. Beroende på temperaturen i omgivningen så kan krämen ibland bli grynig men det försvinner så fort du applicerar den. Det är absolut inget fel på den utan det är att talgen gentemot olivoljan kristalliserar sig vilken kan försvinna om den får stå lite varmare. Under kallare månader så blir talgen oftast hårdare i sin konsistens. Under sommaren och i varmare klimat kommer den vara mjukare. Har du med dig en burk utomhus i kyla kommer den bli ganska hård. Ta gärna krämen med spatel och mjuka upp den mellan händerna innan du applicerar den. En spatel eller sked håller även ovälkomna bakterier och smuts borta från burken. Vi vispar vår kräm lätt för att få den ska få en något mer krämig konsistens än en hårdare salva. Vi är väldigt mycket emot att behöva tillsätta eller på något sätt förstöra krämens naturliga konsistens på bekostnad av dess näringsinnehåll och effekt.
 • Vad är hållbarheten på tallow balm?
  Hållbarheten är satt till 6 månader men ofta håller talgen i 12 månader. Står den kyld kan hållbarheten vara mycket längre Vi har satt 6 månader då vi märker att den eteriska doften kan avta vid den tiden. Hållbarheten kan också påverkas av ljus, syre, värme och tillförda orenheter. Vi rekommenderar att du tar krämen ur burken med en sren spatel eller en sked och förvarar krämen med locket på och undviker att vatten hamnar i burken. Förvara burken i rumstemperatur men inte i direkt soljus. Håll locket på och applicera helst med spatel/sked för att undvika orenheter i burken. Även om doften avtar övertid så är talgen helt bruklig.
 • Utan konserveringsmedel, hur förvarar jag då min kräm?"
  Talg liksom olivolja kan förvaras i rumstemperatur. Den har den typen av fett som inte kan oxidera och därmed bli dålig. Undvik direkt solljus. Se till att ha locket på för att undvika smuts i burken. Ta även krämen ur burken gärna med en spatel eller sked för att undvika orenheter och bakterier från fingrarna. Vi har 6 månaders hållbarhet mest för att doften avtar. Talg kan förvaras 12 månader och även längre om den får stå svalare. I kylskåp kan den hålla i ett par år men då blir den också hård i sin konsistens.
 • Vad kan talgen göra med min hud?
  Talgbaserad hudkräm kan bidra till att normalisera alla hudtyper (oljig, torr, kombinerad etc.) och ger en effektiv mjugörande effekt. Utan baserad på vetenskap så vittnar användare att den är hjälpsam och väldigt fuktbevarande vid extra torr hy, även vid eksem och psoreasis. Den anses också vara hjälpsam vid acne. Då den är vattenfri så är det en passande kräm när du under vintern befinner dig utomhus. Den ger en skyddande effekt mot kylan samtidigt som den kvarhåller fukt. Den är effektiv vid solsvedd hud och är en effektiv fuktgörare efter en dag i solen.
 • Hur använder jag talllow balm?
  Precis som namnet beskriver "Head to toe" så använder vi samma recept till krämen som kan användas till hela kroppen. Huden är ju lika över kroppen även om den utsätts för lite mer belastning såsom händer och ansikte. Applicera vid behov och gärna efter en dusch eller bad. Massera en liten mängd mellan händerna och applicera på hela kroppen. Vår vispade version kan upplevas lättare att applicera i ansiktet. Särskilt vid kallare grader då krämen kan bli hårdare i sin konsistens.
 • Varför är det en doft även i er naturella kräm?
  Talgen är naturlig och kommer med en naturlig doft. Den är därmed inte helt doftfri. För att åstadkomma helt doftfri hudvård krävs kemiska tillsatser. Vi eftersträvar så naturlig och färsk hudvård som möjligt utan tillsatser eller kemisk behandling. Vår naturella kräm som inte har någon tillsatt eterisk arom är inte helt doftfri. Den har en mildare naturlig doft av både talgen och olivoljan. Det varierar från burk till burk eller snarare från batch till batch av talg. Den naturliga doften kommer dock att vaporiseras inte långt efter applicering tack vare talgens optimala absorbering i vår hud.
 • Kan jag använda talgen på mina barn och min baby?
  Ja! Talgen är ju nästan identisk med vår egen hud (läs mer under vårt avsnitt OM TALG) och är idealsik för barns känsliga hud. Vår kräm utan eterisk olja dvs "Naturell" rekommenderas till barn. Lavendel brukar talas om säker för användning för barn i mindre dos och har en lugnande effekt men vi rekommenderar endast vår naturella balm trots att vi använder en minimal mängd av dofterna. Den naturella är mjukgörande för små röda blöjrumpor och barnens torrfläckar. Personligen har vi använt talg för barnens hud och på molusker. Vi använder även talg vid solsveda och hud som utsatts för lite extra sol eller kyla.
 • Är tallow balm veganskt?
  Nej. Talg är en produkt från nötdjur och därmed inte vegansk. Vi tror på att använda råvaor från djur som betat fritt och ätit endast gräs och ensillage. Vår talg kommer från kravmärkta gårdar med höga krav på djurhållning. Vi tror på att minimera svinn och talg är idag "waste" vid slakt. Vi tar därmed vårt ansvar och skapar värde av något som i modern tid kastas.
 • Varför skiljer sig färgen åt mellan mina burkar?
  Djuren är unika och därmed också talgen. Krämen kan skilja sig i färgen därmed - ibland lite vitare ibland gulare. Det är den naturliga färgen på talgen. Merparten av vår kräm består av talg och sedan en mindre del av ekologisk kallpressad olivolja. Olivoljan har också en svag gröngul färg.
 • Vad kommer talgen ifrån och hur tillverkas den?
  Talgen kommer från gräsbetande kravmärkta svenska djur. Vi anänder oss av endast njurtalg som är hårdare i sin konsistens och väldigt näringsrik samt med hög andel vårdande fettsyror. Vi renderar, det vill säga, framställer och renar talgen själva i egen tillverkningslokal. Vi använder oss av en traditionell metod helt utan kemiska tillsatser. Vår talg är förutom dess höga näringsinnehåll klassat som ekologiskt kravmärkt livsmedel och är därmed mycket säker.
 • Hur har ni valt era förpackningar?
  Glas är något vi kan återanvända. Vi tyckte även att det passade in. Det är något tungt jämfört med plast men vi liksom andra vill ta vårt ansvar och minimera plast. Våra aluminiumburkar är också återvinningsbara och godkända för kosmetika. Både det ofärgade glaset och locken av bakelit kan återvinnas. Essentiella oljor kan också påverka nedbrytning av plast över tid och det vill vi inte riskera med våra produkter. För din hälsa och för miljöns skull. Vi mottar tacksamt era synpunkter på förpackning och kontakta oss gärna för förslag!
 • Varför använder ni inte en kartong runt krämerna?
  Så lite onödig waste som möjligt. För miljöns skull. Våra krämer sänds till dig utan kartong med miljö och hållbarhet i åtanke. Önskar man ge bort en kräm i present så finns det möjlighet att köpa til en kartong med vår logga samt ett fint miljövänligt snöre. Välj till presentförpackning för det antal du önskar när du handlar i vår webbshop.
 • Why does the cream sometimes become grainy?
  We always use exactly the same recipe in our production. The main ingredient, kidney tallow, is a completely natural and unprocessed product. It may look a little different in different batches and from different animals. These are factors we cannot influence without chemical additives. This is something we do not want to use to preserve the caring properties of tallow. During colder months, the tallow usually becomes harder in its consistency. During the summer and in warmer climates, it will be softer. If you have a jar with you outdoors in the cold, it will be quite hard. Feel free to take the cream with a spatula and soften it between your hands before applying it. A spatula or spoon also keeps unwelcome bacteria and dirt away from the jar. The whipped version of our tallow balm is easier to apply and does not get as hard. However, it can become grainy but it disappears as soon as you apply it. We are very much against having to add or in any way destroy the natural consistency of the cream at the expense of its nutritional content and effect.
 • What is the durability of tallow balm?
  The shelf life is set at 6 months, but often the tallow lasts for 12 months. If it is cooled, the shelf life can be much longer. We have sat for 6 months when we notice that the ethereal scent can decrease at that time. Durability can also be affected by light, oxygen, heat and added impurities. We recommend that you take the cream out of the jar with a clean spatula or spoon and store the cream with the lid on and avoid water ending up in the jar. Store the jar at room temperature but not in direct sunlight. Hold the lid on and preferably apply with a spatula / spoon to avoid impurities in the jar. Even if the scent decreases overtime, the tallow is completely normal.
 • Without preservatives, how do I store my cream?"
  Tallow as well as olive oil can be stored at room temperature. It has the kind of fat that can not oxidize and thus become bad. Avoid direct sunlight. Be sure to wear the lid to avoid dirt in the jar. Also take the cream out of the jar with a spatula or spoon to avoid impurities and bacteria from the fingers. We have a 6-month shelf life mostly because the scent decreases. Tallow can be stored for 12 months and even longer if left to cool. In the refrigerator it can last for a couple of years, but then it also becomes hard in its consistency.
 • What can tallow do for my skin?
  Tallow-based skin cream can help to normalize all skin types (oily, dry, combination, acne etc.) and provides an effective emollient effect. Even though not based on science, users testify that it is very helpful and very soothng for extra dry skin, even for eczema and psoriasis. As it is water-free, it is a suitable cream when you are outdoors during the winter. It provides a protective effect against the cold while retaining moisture. In the summer it has a very nice fealing on sun burned skin and also reduce the readness.
 • How do I use tallow balm?
  Just as the name describes "Head to toe", we use the same recipe for the cream that can be used for the whole body. The skin is the same all over the body even if it is exposed to a little more stress such as hands and face. Apply if necessary and preferably after a shower or bath. Massage a small amount between the hands and apply on the whole body. Our whipped version can be experienced as easier to apply on the face. Especially at colder degrees when the cream can become harder in its consistency. "Little goes a long way"
 • Why is there a scent in your natural cream as well?
  The tallow is natural and comes with a natural scent. It is thus not completely odorless. Chemical additives are required to achieve completely odorless skin care. We strive for as natural and fresh skin care as possible without additives or chemical treatment. Our natural cream that has no added essential aroma is not completely odorless. It has a milder natural scent of both tallow and olive oil. It varies from jar to jar or rather from batch to batch of tallow. However, the natural scent will be vaporized not long after application thanks to the optimal absorption of tallow in our skin.
 • Can I use the tallow on my children and my baby?
  Yes! The sebum is almost identical to our own skin (read more under our section ABOUT TALLOW) and is ideal for children's sensitive skin. Our cream without essential oil, ie "Natural" is recommended for children. Lavender is usually said to be safe for use in children in smaller doses and has a calming effect, according to cosmetic regulations we can only recommend our natural balm even though we use a minimal amount of the essential oils. The natural one is emollient for small red diaper bottoms and children's dry spots. Personally, we have used tallow for children's skin and on mollusks. We also use tallow for sunburn and skin that has been exposed to a little extra sun or cold.
 • Is tallow balm vegan?
  No. Tallow is a product from cattle and thus not vegan. We believe in using raw materials from animals that have grazed freely and eaten only grass and silage. Our tallow comes from organic farms with high demands and certifications for animal wellbeing. We believe in minimizing waste and today is tallow "waste" at slaughter. We take our responsibility and create value from something that is thrown away in these modern times. Grazing animals are a vital part of our ecosystem and contribute to biodiversity. Grazing anials also contribute to binding momre carbon from the athmosphere as well as the grasslands they live on also is a huge carbon retainer.
 • Why is the tallow yellow?
  It is the natural color of the talow. All our products consists of tallow and then a small part of organic cold-pressed olive oil. The "whipped" version contains more air and becomes whiter. However, it is the same amount and ingredients in both.
 • Where does the tallow come from and how is it made?
  The tallow comes from grass-grazing demanding Swedish animals. We use only kidney tallow which is harder in its consistency and very nutritious and with a high proportion of fatty acids. We render, that is, produce and clean the tallow ourselves in our own manufacturing premises. We use a traditional method completely without chemical additives. We follow EU regualtions and the requirements for Good Manufacturing Process. In addition to its high nutritional content, our tallow is classified as organically labeled food and is thus very safe.
 • How did you choose your packaging?
  Glass is something we can reuse. It is somewhat heavy compared to plastic, but we, like others, want to take our responsibility and minimize plastic. Our aluminum cans are also recyclable and approved for cosmetics. Both the uncoloured glass and the lids can be recycled. Essential oils can also affect the degradation of plastic over time and we do not want to risk that with our products. For your health and for the environment. We gratefully receive your comments on packaging and feel free to contact us for suggestions!
 • Why not use a cardboard box around the products?
  As little waste as possible. For the care of the environment. Our products are sent to you without giftboxes with the environment and durability in mind. If you want to give away a product as a gift, it is possible to buy a box with our logo and a nice environmentally friendly string. Choose gift packaging for the number you want when you shop in our web shop.
bottom of page